Όροι χρήσης

O ιστότοπος laiki.eu είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «LAIKI.EU A.E.» με έδρα το Κορωπί (Βιολέτας 13), με Α.Φ.Μ. 801479409. Ο ιστότοπος παρέχει προς τους χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, διέπουν τη λειτουργία του διαδικτυακού μας ιστότοπου, με την περιήγησή σας στον οποίο, ή/και τη μέσω αυτού χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των παρόντων και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο μπορούμε να τροποποιούμε το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας ιστότοπου και τους παρόντες Όρους Χρήσης, με έναρξη της ισχύος της εκάστοτε τροποποίησης από την ανάρτησή της σε αυτόν.

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά τόσο στην ταυτότητα της εταιρείας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου www.laiki.eu, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των συνεργατών/ προμηθευτών/παρόχων μας και διέπεται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Κάθε είδους αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, συλλογή και χρήση περιεχομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τμηματικά ή συνολικά, καθώς και η οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή δεδομένων και πληροφοριών προς τρίτους, και σε κάθε περίπτωση ή με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου απαγορεύονται, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας ή του ανά περίπτωση δικαιούχου.

Υποχρεώσεις χρήστη

Χρήση των υπηρεσιών μας μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή τη διενέργεια αγορών ως επισκέπτης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρει ο χρήστης. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε αναλήθεια των δηλωθέντων στοιχείων διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης του λογαριασμού σας.

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ή και την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας οφείλετε, με γνώμονα τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πρακτική αντίθετη προς τους παρόντες Όρους Χρήσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε αξίωσης σε βάρος μας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης χρήστη σχετιζόμενη με τη λειτουργία του www.laiki.eu, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Περιορισμός ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας ιστότοπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα και εφαρμόζουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του από ηλεκτρονικές επιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ενδεχομένως και για λόγους εκτός της σφαίρας ευθύνης μας, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά, ολικά ή μερικά, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού μας ιστότοπου.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται οποιουδήποτε είδους ευθύνη μας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του ιστότοπου μας, η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου ασφάλειας από τον ίδιο, ή/και των μέσω αυτού παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Σύνδεσμοι τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των συναλλαγών, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ακόμα και σε περίπτωση ζημίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτούς.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση διαφοράς σχετικής με τους παρόντες όρους θα καταβληθεί καλόπιστα κάθε προσπάθεια εξώδικης επίλυσης, άλλως αρμόδια κρίνονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.Τυχόν μη άσκηση των δικαιωμάτων μας εκ των παρόντων δε συνεπάγεται παραίτησή μας αυτά.

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου μας ή τους παρόντες όρους μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@laiki.eu.